ข้อมูลทั่วไป
 

การติดตั้ง VPN บน Linux *Ubuntu*


1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง openvpn

1.1 ไปที่เมนู System->Administrator->Synaptic Package Manager

1.2 ค้นหาโดยกดปุ่ม search แล้วพิมพ์ openvpn

1.3 เลือกโดยการ Mark for Installation หลังจากนั้นก็ apply แล้วรอ download พร้อมติดตั้งเสร็จ

2. ดาวน์โหลดใบประกาศ (certificate)

2.1 เปิดหน้าเว็ป https://vpn.ku.ac.th/

2.2 ทำการ login ด้วย username  และ passwd ของรหัสนนทรี (nontri account)

2.3 เลือกที่เมนู “ใบประกาศ” แล้วทำการดาวน์โหลดใบประกาศ ซึ่งจะได้ไฟล์ fengxxx.zip (ตามชื่อรหัสนนทรี ที่เป็น zip file) สมมติให้ save ไฟล์ไว้ที่ directory ชื่อว่า OpenVPN

2.4 ทำการแตก zip ไฟล์ ซึ่งจะได้ไฟล์มาอีก 5 ไฟล์คือ

cd OpenVPN

ca.crt  fengxxx.crt  fengxxx.key  fengxxx.ovpn  README.txt

2.5 ทำการแก้ไขไฟล์ fengxxx.ovpn

vi fengxxx.ovpn

จากนั้นให้ไปทำการ comment บรรทัดที่มี MyTap ออกโดยเติม #หน้าบรรทัด

#dev-node MyTap

ก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งใบประกาศครับ

3. การเรียกใช้ openvpn

3.1 เปลี่ยน directory ไปที่เก็บใบประกาศ (ในที่นี้คือ OpenVPN)

cd OpenVPN

3.2 ทำการเรียกโปรแกรม openvpn ตามด้วยใบประกาศดังนี้

sudo openvpn fengxxx.ovpn

ซึ่งจะต้องทำการกรอก username และ passwd

Enter Auth Username: fengxxx
Enter Auth Password:

จากนั้นก็จะมีข้อความแสดงการทำงานดังนี้

Thu Apr 24 20:58:55 2008 WARNING: file ‘fengxxx.key’ is group or others accessible
Thu Apr 24 20:58:55 2008 LZO compression initialized

Thu Apr 24 20:59:02 2008 Initialization Sequence Completed

แสดงว่าขณะนี้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ

**** ห้ามปิดหน้าต่างของ terminal นี้ ***** ถ้าปิดก็จะหยุดการทำงานของ openvpn

3.3 ทำการตรวจสอบหมายเลขไอพีที่เป็นของ openvpn (ในที่นี้คือ tap0) ที่ได้รับมาแทนไอพีเริ่มต้น(ในที่นี้เป็นการใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายคือ wlan0)ไ ด้ดังนี้

root@moose:~# ifconfig

ก็จะเห็น

tap0 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:ff:b5:xx:xx:xx

inet addr:158.108.xxx.xxx  Bcast:158.108.xxx.xxx  Mask:255.255.254.0

RX bytes:3903 (3.8 KB)  TX bytes:6601 (6.4 KB)

wlan0 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:d2:xx:xx:xx

inet addr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

RX bytes:26563603 (25.3 MB)  TX bytes:699150 (682.7 KB)


Reference : http://apmoose.wordpress.com (09/06/51)