วิธีแก้ไขปัญหา OpenVPN Error: All TAP-Windows Adaptersภาพจาก logs แสดง error : All TAP-Windows Adapters
>

วิธีแก้ปัญหา (Solution 1): re-enable the adapter

1.เปิดไปที่ Control Panel > Device Manager > Network adapters
2.ตรวจสอบ network adapters โดยค้นหาคำว่า Tap-Windows Adapter
3.คลิกขวาที่ Tap-Windows Adapter เลือกที่ Disable ก่อน
4.ถัดมา ให้คลิกขวาอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งาน โดยเลือกที่ Enable หากเปิดใช้งานแล้ว จะขึ้นดังภาพประกอบ

>

วิธีแก้ปัญหา (Solution 2): reinstall the Tap driver

1.ตรวจสอบว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดไปที่ C:\Program Files\TAP-Windows
2.คลิกขวาที่ Uninstall และเลือก Run as administrator
3.Reboot the system (not required, but recommended)
Download the Tap driver for windows 10
Download the Tap driver for windows vista,7,8
4.ดาวน์โหลดและติดตั้ง Tap driver ใหม่ โดยคลิกขวาที่ไฟล์ driver ที่ดาวน์โหลดมา โดยเลือก Run as administrator

Last update: 28 April 2021